Menu

Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong công cuộc phòng chống tham nhũng

Để đấu tranh với với tham nhũng,  trước hết phải bắt đầu từ việc phòng ngừa tham nhũng. Vậy làm thế nào để công cuộc đấu tranh chống tham nhũng đạt được hiệu quả cao nhất?

Tại sao cần phòng chống tham nhũng?

Việc luật phòng chống tham nhũng 2005 sẽ mang lại rất nhiều kết quả tích cực:

Một là, các biện pháp phòng ngừa được thực hiện một cách thường xuyên sẽ có tác dụng rộng khắp, có tính lan tỏa đến từng đối tượng, ngăn ngừa mầm mống hành vi tham nhũng.

Hai là, phòng ngừa tham nhũng sẽ làm giảm thiểu thiệt hại về kinh tế và chính trị hơn là để tham nhũng xảy ra.

Ba là, bên cạnh việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, bộ máy nhà nước pháp quyền cũng đồng thời phải hoàn thiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Công cuộc phòng chống tham nhũng cần gì?

Việc phòng chống tham nhũng cũng cần có sự hợp tác và hỗ trợ kinh nghiệm từ các nước trên thế giới. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về ý thức phòng, chống tham nhũng, yêu cầu cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân cùng chung tay trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, mạnh dạn tố cáo, đóng góp ý kiến, thay đổi tâm lý không tốt đã ăn sâu vào không ít tầng lớp trong xã hội.

Tác hại tham nhũng là vấn nạn nguy hiểm của cả dân tộc, nó khiến kinh tế, xã hội nước ta khó phát triển đồng thời khiến người dân mất lòng tin đối với Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng và chống phát nước ta. Do đó có thể nói, phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ chung của toàn xã hội và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần được thực hiện.

Cụ thể: http://kdlc.vn/tin-bao-chi/trach-nhiem-cua-hoc-sinh-trong-phong-chong-tham-nhung.html

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *